Gemeente alphen aan den rijn begraafplaats

Geplaatst op: 05.03.2021

Een glazen lessenaar met gebrandschilderde tekening van auto en aanhangwagen en dieren voor Cas. In Alphen aan den Rijn heeft u dan de keuze uit een zandgraf, keldergraf of kindergraf. Ruimtelijke ordening Toon details van deze beschrijving.

De tijd van begraven en het bezorgen van as worden door het college vastgesteld. Het openen van een graf ter begraving of voor het bezorgen van as, en het daarna sluiten van een graf, alsmede het bedienen van de hulpmiddelen mag uitsluitend geschieden door het personeel van de begraafplaats op aanwijzingen en onder toezicht van de beheerder.

Op een graf kunnen potplanten en bloemen in vazen worden geplaatst. Deze verordening wordt aangehaald als: Beheerverordening begraafplaatsen Alphen aan den Rijn Het college bepaalt bij nader vast te stellen regels hoeveel overledenen en hoeveel asbussen met of zonder urnen er kunnen worden bijgezet in de particuliere graven. Ter handhaving van de orde en rust op de begraafplaats en kunnen de toegangen tijdelijk worden gesloten.

Delen Doorsturen per email. Het college bepaalt voor de verschillende categorien de situering en oppervlakte. Meer over dit grafmonument. Mijn Studiezaal inloggen. Blijvende en niet-blijvende beplanting op een graf dat in een verwaarloosde staat verkeert, kan door de beheerder worden verwijderd zonder dat aanspraak kan worden gemaakt op schadevergoeding.

Als achter het num De algemene urnengraven zijn urnengraven waarin gelegenheid wordt gegeven tot het doen bijzetten van asbussen met of zonder urnen voor de tijd van 10 jaren.

Openingstijden

Niemand vindt het fijn om naar de kosten van een begrafenis te moeten vragen. Artikel 6 Opgravingen en ruimen. Stoffelijke resten worden bij een ruiming van het graf in een verzamelgraf begraven.

In dit uitvoeringsbesluit wijst het college door middel van bijgevoegde 3 indelingstekeningen zones aan op de begraafplaatsen van de gemeente Alphen aan den Rijn:. Het college kan toestemming verlenen tot het begraven op de begraafplaats van andere overledenen, dan in het vierde lid van dit artikel bedoeld. Dit artikel geldt voor alle soorten grafbedekking, ook diegene die zijn geplaatst voor ingang van deze verordening.

Op een graf mogen éénjarige gewassen worden geplant.

De beheerder kan eventueel voorwaarden hieraan verbinden. De nabestaanden kunnen deze werkzaamheden onder toezicht van de beheerder geheel of gedeeltelijk gemeente alphen aan den rijn begraafplaats verrichten indien zij hun wens daartoe uiterlijk om De beheerder van de begraafplaats kan een lijst bijhouden of laten bijhouden door een daarvoor aangewezen instantie, van graven die van historische betekenis zijn of waarvan de grafbedekking een opvallende kwaliteit heeft.

Indien de ontvangstruimten of aula in beheer zijn bij anderen dan bij de gemeente, dient toestemming te worden gevraagd bij de exploitant van deze ontvangstruimten of aula, gemeente alphen aan den rijn begraafplaats. De Oosterbegraafplaats in Alphen aan den Rijn biedt diverse mogelijkheden voor wat betreft plaatsing en maatvoering. Deze begraafplaatsen waren aangelegd na het ver ?

Het college kan een particulier graf toewijzen anders dan voor directe begraving en buiten de volgorde van uitgifte, indien dit wegens de situatie op de begraafplaats en niet bezwaarlijk is.

De rechthebbende op een particulier graf kan bij de beheerder een aanvraag indienen om de overblijfselen van overledenen te doen verzamelen om deze opnieuw in dezelfde grafruimte te doen plaatsen dan wel om deze te cremeren of elders opnieuw te doen begraven.

Bosch Glaskunst, ambachtelijke glasbewerking sinds 1996.

Hoofdstuk 4. Er zijn immers kosten voor een grafsteen en grafrechten. Begraving mag slechts plaats vinden indien van tevoren het verlof tot begraven is overgelegd aan de beheerder.

Zoek regelingen op overheid. De uitgifteduur kan niet korter zijn dan de minimumtermijn vastgesteld in de Wet op de lijkbezorging. Het college verleent, voor de tijd van tien of twintig jaar het recht op een particulier gr. Wij hebben een heel waardevolle persoonlijke ondersteuning gekregen bij elk facet van de uitvaart. De Beheerverordening begraafplaatsen Alphen aan den Rijn .

Uitgelicht

De kennisgeving laat de bevoegdheid van het college onverlet om de rechthebbende of belanghebbende op de graven ervan in kennis te stellen dat de grafbedekking moet worden onderhouden of hersteld. Indeling graven en asbezorging 1. Het college kan hiervoor toestemming verlenen alleen indien en voor zover de bedrijfsvoering van de begraafplaats en dat toelaat.

  • Overgangsbepaling 1.
  • De uitgifteduur kan niet korter zijn dan de minimumtermijn vastgesteld in de Wet op de lijkbezorging.
  • Motorrijtuigen zijn buiten de rijwegen slechts toegestaan voor begrafenissen of voor het vervoer van materialen;.
  • Blijvende en niet-blijvende grafbeplanting.

Het is aan steenhouwers, gemeente alphen aan den rijn begraafplaats de kennisgeving aan de beheerder zo tijdig mogelijk worden gedaan, onthullingen van gedenktekens en dergelijke plechtigheden op de begraafplaats kunnen slechts plaatsvinden nadat deze ten minste 6 werkdagen tevoren zijn gemeld aan de beheerder onder opgave van datum en uur van de plechtigheid en de wijze waarop de plechtigheid zal plaatsvinden, hoveniers en daarmede gelijk te stellen personen verboden.

Uitbreiding begrippen particulier en algemeen graf 1. Inspiratie opdoen! Herdenkingsbijeenkomsten. Indien de burgemeester na overeenstemming met de Officier van Justitie toestemming heeft gegeven om de overledene binnen 36 uur na het overlijden te begraven.

Artikel 1. Uitbreiding begrippen particulier en algemeen graf.

Over de begraafplaatsen in Alphen aan den Rijn en omgeving

Neem vrijblijvend  contact  met ons op. Status: Volledig Coordinaten: 52,,4, Graven: 86 Stiltecentrum Oudshoornseweg Alphen aan den Rijn Het stiltecentrum aan de Oudshoornseweg is ontstaan rondom een grafkelder met "eeuwige rechten". Het college kan de aanvraag voor een gedenkteken weigeren indien:.

Wilt u een nieuwe begraafplaats toevoegen. Samen maken we het bespreekbaar. De deelnemers aan de plechtigheid, bedoeld in het eerste en tweede lid zijn verplicht zich in het belang van de orde.