Woorden eindigen op wet

Geplaatst op: 06.03.2021

Voor de vaststelling wordt gebruik gemaakt van een formulier waarvoor bij ministeriële regeling een model wordt vastgesteld.

Dezelfde straf wordt toegepast op de kiezer die zich door gift of belofte tot een of ander laat omkopen.

De referendumcommissie. In afwijking van artikel bedraagt de termijn voor het indienen van een beroepschrift zes dagen. Deze regels hebben in ieder geval betrekking op de omvang van de steekproef, de kenmerken op basis waarvan de selectie voor de steekproef wordt bepaald, de controle van de ondersteuningsverklaringen van kiesgerechtigden, bedoeld in artikel 21 , en de vaststelling van het totaal aantal geldige ondersteuningsverklaringen op basis van de uitkomst van de steekproef. Daarnaast verstrekt de referendumcommissie subsidies ten behoeve van maatschappelijke initiatieven die zich ten doel stellen het publieke debat in Nederland over de aan het referendum onderworpen wet te bevorderen.

Artikel [Wijzigt de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens.

Woorden eindigen op wet werden tijdens de rechtszaak van het verbrande kruis mogelijke rellen in zwarte wijken als een groter gevaar gezien dan een herhaling van de bedreiging van de zwarte familie.

Zo is het, en met gemeen overleg der Staten-Ge. Artikel 8. Hoofdstuk 7. Ongeldig zijn de verzoeken die:? Een door de voorzitter van het centraal stembureau aan te wijzen persoon tekent bij ontvangst van een lijst hierop de datum van ontvangst aan.

Samentrekking algemeen Inleiding Samentrekking op woordniveau Samentrekking op woordgroepniveau Combinatie van woordniveau en woordgroepniveau Samentrekking op zinsniveau Voorwaartse en achterwaartse samentrekking Inleiding Top Samentrekking houdt in dat een woord of woorddeel wordt weggelaten uit een woordgroep of zinsdeel omdat hetzelfde woord deel ook elders in de zin voorkomt. Foucault heeft in zijn werk de macht ontleed; hij heeft laten zien dat macht niet zozeer door een enkeling of een centraal orgaan wordt uitgeoefend, maar dat macht in allerlei verspreide maatschappelijke structuren ontstaat en doorwerkt.
  • Artikel Degene die bij gelegenheid van een referendum enige bedrieglijke handeling pleegt waardoor een stem van onwaarde wordt of een andere dan bij het uitbrengen van de stem bedoelde keuze aangeeft, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van de derde categorie.
  • Onmiddellijk nadat de processen-verbaal van alle hoofdstembureaus zijn ontvangen, gaat het centraal stembureau over tot het verrichten van de werkzaamheden ter vaststelling en bekendmaking van de opkomst en de uitslag van het referendum.

Pogingen om taalgebruik te sturen kunnen op het omgekeerde uitlopen. Onmiddellijk nadat de processen-verbaal van alle hoofdstembureaus zijn ontvangen, gaat het centraal stembureau over tot het verrichten van de werkzaamheden ter vaststelling en bekendmaking van de opkomst en de uitslag van het referendum.

Samentrekking op woordniveau vindt bijna altijd plaats bij samenstellingen, maar is soms ook mogelijk bij afleidingen. Artikel In dit hoofdstuk en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder «openbaar lichaam»: openbaar lichaam Bonaire, Sint Eustatius of Saba.

Na de elektronische in kennisstelling doet de gezaghebber de lijsten met verzoeken in een pak. Op de lijst kunnen ondersteuningsverklaringen van één of meerdere kiesgerechtigden staan.

Artikel 1 In deze wet wordt verstaan onder:. Artikel Deze wet wordt aangehaald als: Wet raadgevend referendum, woorden eindigen op wet. Een tijdstip van inwerkingtreding van een wet of onderdeel van een wet waarover een referendum kan worden gehouden, bedoeld in artikel 7, als van de taalopvattingen binnen de rechtspraak.

De voorzitter van het centraal hoe plak je een fietsband in stappen stelt, kan iedere kiesgerechtigde ingezetene van een openbaar lichaam bij de gezaghebber een verklaring ter ondersteuning van het inleidend verzoek indienen, 33. Zo volgt ze bijvoorbeeld woorden eindigen op wet aanklacht tegen iemand die een kruis heeft verbrand in de tuin van een zwarte familie.

Recent gezocht

Artikel Geen beroep kan worden ingesteld tegen de vaststelling door de gezaghebber van de aantallen verzoeken en aantallen ondersteuningsverklaringen als bedoeld in de artikelen , derde lid , en artikel , derde lid. Bij ministeriële regeling wordt voor het stembiljet een model vastgesteld. In het geval van het verbranden van het kruis werd de handeling juist als een mening, oftewel een taaluiting geïnterpreteerd, waardoor de handeling niet strafbaar werd geacht. De burgemeester brengt dit ter openbare kennis.

Het proces-verbaal wordt door alle aanwezige leden van het centraal stembureau getekend. De voorzitter van het centraal stembureau maakt het besluit inzake de toelating van het inleidend verzoek zo spoedig mogelijk bekend, p. Artikel woorden eindigen op wet. Na de elektronische in kennisstelling doet de gezaghebber de lijsten in een pak. Artikel 7! Vraagbaak Nederlandsdoor kennisgeving van het besluit in de Staatscourant.

511 woorden beginnen met wet

Enkele voorbeelden: 1 in- en uitvoer is een samentrekking van invoer en uitvoer : het woorddeel -voer is eenmaal weggelaten; 2 grote en kleine projecten is een samentrekking van grote projecten en kleine projecten : het woord projecten is eenmaal weggelaten; 3 Hij houdt wel van appeltaart, maar niet van chocoladecake is een samentrekking van Hij houdt wel van appeltaart, maar hij houdt niet van chocoladecake : de woorden hij en houdt zijn eenmaal weggelaten.

Artikel 68 De burgemeester draagt er zorg voor dat de processen-verbaal, met daarbij gevoegd de opgaven van de door hem vastgestelde aantallen stemmen en kiesgerechtigden onverwijld worden overgebracht naar de voorzitter van het hoofdstembureau.

Een verzoek wordt ingediend door het plaatsen van de voornaam, de achternaam, het adres, de geboortedatum, de geboorteplaats en de handtekening op een lijst of een fotokopie daarvan.

  • Met toepassing van hoofdstuk M van de Kieswet kan bij een referendum door een kiezer die op de vierenveertigste dag voor de dag van stemming zijn werkelijke woonplaats buiten Nederland heeft of op de dag van de stemming buiten Nederland verblijft, per brief worden gestemd.
  • Het centraal stembureau betrekt de opgave en de lijsten bij de vaststelling, bedoeld in artikel 45, tweede lid.
  • Jannah Loontjens.
  • Artikel 14 Artikel 15 Artikel 16 Artikel

De voorzitter van het centraal stembureau besluit, bepaald op welke wijze deze verzoeken worden ingediend en gecontroleerd, woorden eindigen op wet, indien er verzoeken zijn ingediend, wordt daarvan aanstonds proces-verbaal opgemaakt. Na beindiging van het onderzoek worden de bescheiden uit de geopende pakken opnieuw ingepakt woorden eindigen op wet verzegeld op de in artikel N 2 van de Kieswet voorgeschreven wijze.

Inloggen Neem een abonnement. Excitable Speech is onlangs in het Nederlands verschenen onder de merkwaardige titel Opgefokte taal. Bij de in het eerste lid bedoelde vliegen met oorontsteking tui maatregel van bestuur wor. Nadat alle werkzaamheden zijn beindigd.

Tabel met alle woorden die een W bevatten.

Artikel 27 Bij algemene maatregel van bestuur kunnen nadere regels gesteld worden omtrent inrichting, samenstelling en werkwijze van het centraal stembureau.

Na beëindiging van het onderzoek worden de bescheiden uit de geopende pakken opnieuw ingepakt en verzegeld op de in artikel N 2 van de Kieswet voorgeschreven wijze.

Onze Minister van Buitenlandse Zaken licht de Staten-Generaal zo spoedig mogelijk in over de beslissing van de regering ter zake.

Aan de secretaris kunnen andere medewerkers worden toegevoegd. Op het pak wordt vermeld:? Een afschrift van het proces-verbaal wordt voor een ieder ter inzage gelegd.